Käytämme Fleksiluotto.fi -sivustollamme evästeitä (cookies) tarjotaksemme kävijöillemme parhaimman mahdollisen käyttökokemuksen. Mikäli et muuta selaimesi asetuksia, oletamme sinun hyväksyvän evästeiden käytön tällä sivustolla. Jos haluta muuttaa asetuksia, löydät ohjeet täältä.

Lisätietoa

Rekisteriseloste

Henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. REKISTERIN PITÄJÄ

4finance Oy

Y-tunnus: 2257545-4

Mikonkatu 15 A, FI-00100 Helsinki

Puhelin 0600 418 751 (0.76,-/min + mpm/pvm)

Sähköposti asiakaspalvelu@fleksiluotto.fi

2. REKISTERIASIOITA HOITAVA TAHO

Hallituksen jäsen

Leila Lakanen

4finance Oy

Puhelin 0600 418 751 (0.76,-/min + mpm/pvm)

3. REKISTERIN NIMI

Fleksiluoton asiakasrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietojen käsittelyn edellytyksenä on rekisteröidyn suostumus tai asiakassuhde.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on 4finance Oy:n toimintaan liittyvien tehtävien ja palveluiden hoitaminen ja kehittäminen sekä

• rekisteröityjen yksilöiminen ja tunnistaminen,

• luottokelpoisuuden tarkastaminen ja lainapäätöksen tekeminen,

• yhteystietojen hallinta,

• laskutus,

• perintä,

• palvelutapahtuman hallinnointi ja varmistaminen,

• riskienhallinta,

• suoramarkkinointi, etämyynti ja palvelujen toteuttaminen ja kohdentaminen asiakkaille,

• asiakassuhteen sekä asiakas- ja yhteydenottohistorian hallinta, hoitaminen ja kehittäminen henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa,

• lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukainen säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitaminen,

• tietojen luovuttaminen jäljempänä käsitellyn mukaisesti,

• väärinkäytösten ja ongelmatilanteiden ehkäisy, selvittäminen ja ratkaiseminen.

4finance Oy voi tallentaa asiakkaan ja 4finance Oy:n asiakaspalvelun välillä käydyn puhelinkeskustelun. Tallennettua viestintää voidaan käyttää asiakaspalvelutapahtumien todentamiseen ja 4finance Oy:n asiakaspalveluhenkilöstön koulutukseen.

Henkilötietoja käsittelevät 4finance Oy sekä Bisnode Finland Oy, Suomen Asiakastieto Oy ja Instantor AB tiedon välittäjinä.

Käyttämällä 4finance Oy:n palveluita asiakas antaa suostumuksensa henkilötietojensa tarkistamiseen henkilötietolain mukaisesti. 4finance Oy tekee tarvittavat tarkistukset asiakkaan luottokelpoisuuden tarkistamiseksi, joiden laajuuden 4finance Oy määrittelee ja joihin voi sisältyä muun muassa asiakkaan tulojen määrän ja perusteen tarkistaminen, asiakkaan menojen, velkojen ja varojen tarkistaminen, asiakkaan mahdollisten takausvastuiden tarkistaminen, työ- tai virkasuhteen laadun tarkistaminen sekä seikkojen, jotka voivat todennäköisesti johtaa menojen merkittävään kasvuun, tarkistaminen, edellä mainitun listan kuitenkaan rajoittamatta 4finance Oy:n oikeutta tarkistaa asiakkaan henkilötietoja. Henkilötiedot hankitaan Bisnode Finland Oy:n ja/tai Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä.

5. REKISTERÖITYJEN RYHMÄT

a) Henkilöllä on/on ollut rekisterinpitäjään asiakassuhde tai sen perustamiseksi tehty hakemus tai muu henkilökohtainen yhteydenotto, kuten yksilöity tarjous, joka koskee esimerkiksi luottoa tai muuta sopimusta tai

b) Henkilöllä on/on ollut rekisterinpitäjään asiakassuhteeseen liittyvä osallisuus, velvoite tai muu oikeus sopimukseen, palveluun tai toimeksiantoon tai

c) Henkilön tietojen rekisteröinti johtuu lakiin perustuvasta rekisteröintivelvoitteesta.

6. KUVAUS REKISTERÖIDYISTÄ TIETORYHMISTÄ

Henkilöön liittyvät perustiedot, kuten

• asiakastunnus,

• henkilötunnus tai syntymäaika ja sukupuoli,

• nimi,

• kotikunta,

• asiointikieli,

• kansalaisuus, asuinmaa ja verotusmaa,

• arvo, ammatti, koulutus,

• työpaikkatiedot (nimi ja puhelinnumero),

• pankkiyhteystiedot (pankin nimi, tilien määrä ja tilinumerot),

• asumistiedot,

• asiakkuuden alkamisajankohta,

• asiakasohjelmaan liittyvät tiedot,

• sidosryhmätiedot.

Kooditiedot, kuten

• tilatieto (mm. konkurssi, perimistoimenpiteet),

• tulo- ja menotiedot,

• tiedot muista lainoista,

• takaisinmaksukykyluokka.

Yhteystiedot, kuten

• puhelinnumero,

• sähköpostiosoitte.

Osoitetiedot, kuten

• jakeluosoite, postinumero ja postitoimipaikka,

• sopimus- tai palvelukohtainen osoite,

• suoramarkkinointikielto.

Henkilön asiointitiedot, kuten

• tili-, luotto-, palvelu-, sopimus-, hakemus- ja toimeksiantoluettelo tai osallisuussuhde edellä mainittuun asiointiin mukaan lukien tiedot kesken jääneistä luottohakemuksista,

• luottohakemuksen käsittelyn yhteydessä Instantor AB:ltä saatu tieto rekisteröidyn maksuvarasta,

• tiedot yhteydenotoista rekisterinpitäjän asiakaspalveluun,

• tiedot asiakaspuhelun nauhoituksista,

• tiedot IP-osoitteesta,

• tiedot laskutuksesta ja perinnästä,

• tiedot päätelaitteille tehtävistä evästeistä,

• tiedot ulkoisista tietolähteistä ja tietojen luovutuksista.

Lainsäädäntövelvoitteiden täyttämisen edellyttämät tiedot, kuten

• rahanpesun ja terrorismin selvittämisestä ja estämisestä annetun lain velvoitteiden täyttämisen edellyttämät tarpeelliset tiedot.

4finance Oy:n asiakasrekisteriin sisältyvät asiakkaan ja 4finance Oy:n asiakaspalvelun välillä käydyt puhelinkeskustelut, sähköpostikirjeenvaihto, kirjeenvaihto ja muut sähköiset viestit.

7. MIHIN TIETOJA SÄÄNNÖNMUKAISESTI LUOVUTETAAN

• Viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa,

• rekisterinpitäjän laskutuksesta ja perinnästä vastaavalle yritykselle,

• samaan konserniin kuuluville Suomessa tai ulkomailla sijaitseville yhtiöille henkilötietolain ja luottolaitostoiminnasta annetun lain sallimissa rajoissa.

8. MISTÄ TIETJA SÄÄNNÖNMUKAISESTI HANKITAAN

• Rekisteröidyltä itseltään,

• väestörekisterikeskukselta, Bisnode Finland Oy:ltä, Fonecta Oy:ltä, Instantor AB:ltä, pankeilta tai muulta luotettavalta taholta,

• viranomaisten pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa.

9. TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja siirretään rekisterinpitäjän kanssa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle Yhdysvaltoihin rekisterinpitäjän ulkoistaessa edellä mainittuihin henkilötietojen käyttötarkoituksiin liittyviä toimintojaan. Tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle myös, jos se muutoin on edellä kuvattujen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista. Tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia (esim. tietojen vastaanottaja on sitoutunut noudattamaan Safe Harbor -tietosuojaperiaatteita, tietojen siirrossa käytetään EU:n komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita tai muu henkilötietolainsäädännön hyväksymä peruste).

10. MITEN REKISTERIN SUOJAUS ON JÄRJESTETTY

• Rekisteri sijaitsee suojatussa ja valvotussa laitetilassa,

• laitteistot on suojattu palomuurilla ja järjestelmää hallinnoidaan internetin välityksellä selainpohjaisella palvelun tarkoitukseen tuotetulla sovelluksella,

• sovelluksen ja järjestelmän välisessä yhteydessä käytetään salattua HTTPS-yhteyttä,

• järjestelmään kirjaudutaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla,

• loppukäyttäjällä ei ole mahdollisuutta päästä käsiksi järjestelmän tietoihin,

• tiedostojen ja tietojen suojaus on hoidettu asianmukaisesti,

• rekisterinpitäjän henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus liittyen rekisterin tietoihin ja pääsy rekisteriin on teknisesti ja fyysisesti suojattu.

11. MARKKINOINTI

4finance Oy voi käyttää rekisteröidyn tietoja omaan suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin (mukaan lukien sähköiset viestintävälineet).

12. TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Pyyntö tietojen tarkistamisesta tulee tehdä kirjallisena rekisterin pitäjälle osoitteeseen asiakaspalvelu@fleksiluotto.fi tai Mikonkatu 15 A, 00100 Helsinki.

13. KORJAAMISOIKEUS

4finance Oy korjaa ilman aiheetonta viivytystä rekisteriin talletetun käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä. Pyyntö tietojen korjaamisesta tulee tehdä kirjallisena rekisterin pitäjälle osoitteeseen Mikonkatu 15 A, 00100 Helsinki.

14. KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää 4finance Oy:tä käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten (henkilötietolaki 30 §). Kielto tulee tehdä omasta profiilistaan osoitteessa www.fleksiluotto.fi, kirjallisesti rekisterin pitäjälle osoitteeseen asiakaspalvelu@fleksiluotto.fi tai Mikonkatu 15 A, 00100 Helsinki, tai uutiskirjeestä kohdasta ”peru uutiskirje”.

15. EVÄSTEET

Eväste (cookie) on tunnistetiedosto, jonka 4finance Oy:n palvelu lähettää laitteelle, jolla käytät palvelua ja sen avulla hallitaan palvelutapahtumaa. 4finance Oy käyttää evästeitä vain parantaakseen käyttäjäkokemuksia ja palvelun yleistä tasoa sekä analysoidakseen www-sivustonsa käyttöä markkinointia ja laaduntarkkailua varten.

4finance Oy saattaa käyttää myös kolmannen osapuolen evästeitä siinä tarkoituksessa, että 4finance Oy:n yhteistyökumppani voi tukea 4finance Oy:tä esimerkiksi sen www-sivustojen käytön analysoimisessa ja arvioimisessa.

Rekisteröity voi halutessaan muuttaa web-selaimensa asetuksia niin, että joko kaikki tai vain sellaiset evästeet, jotka eivät tule suoraan 4finance Oy:n palvelusta, tulevat estetyiksi. Rekisteröity voi halutessaan muuttaa selaimensa asetuksia myös niin, että hän saa tiedon evästeiden kulloisestakin käyttämisestä. Jos kaikki evästeet on estetty, 4finance Oy:n palvelu voi lakata toimimasta joko kokonaan tai osittain.

16. KÄYTTÄJÄSEURANTA

4finance Oy käyttää sivustollaan käyttäjäseurannassa Google Analytics -ohjelmistoa, jonka tarjoaa Google Inc. (”Google”). Seurantaohjelman javascript-koodi ajetaan palvelussa jokaisella sivulatauksella. Google Analytics yksilöi käyttäjän evästeillä (ks. kohta 15). Sivuston käyttöä koskevat tiedot välitetään ja säilytetään Googlen palvelimella Yhdysvalloissa. Google käyttää tätä tietoa koostaakseen verkkosivuston käytöstä raportteja, joita käytetään kävijämäärätilastointiin ja palvelun parantamista varten. Tilastointitietoja ei missään vaiheessa yhdistetä käyttäjän rekisteröintitietoihin tai muihin käyttäjän sivustolle syöttämiin tietoihin. Google voi välittää tietoa kolmansille osapuolille lain niin vaatiessa tai käyttäessään kolmansia osapuolia tiedon käsittelyn alihankkijoina. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön yllä kohdassa 15 mainitusti. Käyttämällä 4finance Oy:n sivustoa käyttäjä hyväksyy Googlen tiedonkeruun yllä mainittuihin käyttötarkoituksiin.

17. MUUTOKSET

4finance Oy voi muuttaa tätä rekisteriselostettaan. Muutoksesta ilmoitetaan 4finance Oy:n internet-sivuilla.