Käytämme Fleksiluotto.fi -sivustollamme evästeitä (cookies) tarjotaksemme kävijöillemme parhaimman mahdollisen käyttökokemuksen. Mikäli et muuta selaimesi asetuksia, oletamme sinun hyväksyvän evästeiden käytön tällä sivustolla. Jos haluta muuttaa asetuksia, löydät ohjeet täältä.

Lisätietoa

Lainaehdot

YLEISET LUOTTOEHDOT

 

Luotonantaja

4finance Oy, Y-tunnus: 2257545-4, osoite: Mikonkatu 15 A, 00100 Helsinki.

Luotonsaaja

Luonnollinen henkilö, joka on hakenut Luottoa Luotonantajalta tämän hyväksymällä ja esittämällä tavalla ja jolle Luotonantaja on myöntänyt Luoton.

 

 

 

1. Määritelmät

 

Näissä ehdoissa tarkoitetaan:

 

Luotolla Luotonantajan Luotonsaajalle myöntämää vähintään 2 100,00 euron rahalainaa. Luotto on jatkuva luotto.

 

Luotonhakijalla Luotonsaajaa, jonka Luoton myöntämistä tai eväämistä koskevaa päätöstä Luotonantaja ei ole vielä tehnyt.

 

Luoton maksulla Luotonantajan osoittamalle pankkitilille toteutettavaa Luoton ja Luottokustannusten lyhentämistä koskevaa tilisiirtoa. Luoton maksu on pätevä vain tilisiirtona.

 

Luoton nostolla Luotonantajan Tililtä Luotonsaajan Tilille toteutettavaa maksutapahtumaa kuten tilisiirtoa.

 

Luottohakemuksella Palvelussa tehtävää hakemusta, jolla Luotonhakija hakee Luottoa Luotonantajalta.

 

Luottokustannuksilla Luotonantajan tiedossa olevien, luottosuhteen johdosta Luotonsaajan maksettavaksi tulevien korkojen, kulujen ja muiden maksujen yhteismäärää. Luottokustannukset ja niiden laskentatapa on ilmoitettu Hinnastossa.

 

Luottorajalla Luotonantajan Luototonsaajalle määrittämää Luoton euromääräistä enimmäismäärää. Luottoraja ilmenee Luottosopimuksesta.

 

Luottosopimuksella a) Yleisiä luottoehtoja, b) Luottosopimus-asiakirjaa ja c) Hinnastoa. Kohdat a) - c) muodostavat yhdessä Luottosopimuksen.

  

Palvelulla Luotonantajan sähköistä tietojärjestelmää osoitteessa www.fleksiluotto.fi, jossa Luottoa hallinnoidaan ja jossa Luotonsaajalla on mahdollisuus asioida internetyhteyttä käyttäen.

 

Pankkipäivällä päivää, jona Suomalainen pankkipalveluiden tarjoaja on avoinna.

 

Luotonsaajan Tilillä Luotonsaajan nimissä olevaa suomalaisessa pankissa olevaa rahatiliä, jonka Luotonsaaja on ilmoittanut Luotonantajalle Luottohakemuksessa.

 

Luotonantajan Tilillä Luotonantajan pitämää kirjanpitoa Luoton saldon suuruudesta ja sen muutoksista.

 

Todellisella vuosikorolla korkoprosenttia, joka saadaan laskelmalla ennen Luottosopimuksen tekemistä Luotonantajan tiedossa olevat Luottokustannukset vuosikorkona luoton määrälle lyhennykset huomioon ottaen ja jonka laskemisessa on käytetty oikeusministeriön asetuksessa (15.9.2010/824, siihen tehtyine muutoksineen) määriteltyjä oletuksia.

 

2. Luoton myöntäminen

 

2.1 Myönnettävän Luoton määrä on vähintään 2 100,00 euroa ja Luotto on henkilökohtainen.

 

2.2 Luotto voidaan myöntää 20 vuotta täyttäneelle oikeustoimikelpoiselle luonnolliselle henkilölle, jolla ei ole maksuhäiriömerkintää, jolla on osoite Suomessa ja jolla on suomalainen pankkitili. Luotonsaajan on rekisteröidyttävä Luotonantajan Palveluun ja tunnistauduttava Luotonantajan hyväksymällä tavalla.

 

2 .3 Luotonhakija/Luotonsaaja ilmoittaa ymmärtävänsä, että Luotonantaja voi selvittää Luotonhakijan/Luotonsaajan luottokelpoisuutta kolmannen osapuolen (kuten Instantor AB) tarjoaman palvelun avulla. Luotonhakija/Luotonsaaja kirjautuu Luottohakemusta tehdessään verkkopankkiinsa ja saattaa tiedot Luotonsaajan Tilin tapahtumista Instantor AB:n saataville. Luotonhakija/Luotonsaaja käyttää Instantor AB:n palvelua noudattaen Instantor AB:n sopimusehtoja. Luotonhakija/Luotonsaaja antaa suostumuksensa siihen, että Luoton myöntämisessä käytetään hyväksi Instantor AB:lta saatuja tietoja.

 

2.4 Luotonsaaja ilmoittaa antavansa Luotonantajalle oikeuden kerätä ja käsitellä muilta Luotonantajilta saatavia tietoja aikaisemmista L uotonsaajalle myönnetyistä luotoista Luottohakemuksen käsittelyä varten. Luotonsaaja antaa suostumuksen sille, että Luotonantaja luovuttaa näitä Luotonsaajaa koskevia tietoja Luotosta Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän kyselyjärjestelmään kuuluville muille luotonantajille. Näitä tietoja Luotonantaja kysyy Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän teknisen kyselyjärjestelmän avulla järjestelmään osallistuvilta yhtiöiltä.  

 

2.5 Luotonantaja voi harkintansa mukaan ja erityistä syytä ilmoittamatta olla myöntämättä Luottoa Luotonhakijalle.

 

3. Luotonsaajan tiedonantovelvollisuus

 

3.1 Luotonsaaja vakuuttaa Luottoa hakiessaan, että hänen antamansa tiedot ovat totuudenmukaisia. Luotonsaaja on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Luotonsaajan ilmoittamien osoitetietojen tulee täsmätä Väestörekisterikeskuksesta saatavien tietojen kanssa. Luotonantajalla on oikeus varmistaa, että Luotonsaajan antama puhelinnumero on oikea ja Luotonsaajan käytössä.

 

3.2 Luotonsaajan on annettava Luotonantajalle pyynnöstä taloudellista asemaansa koskevia ja muita tähän luottosuhteeseen vaikuttavia tietoja, jotka ovat Luotonantajalle luottosuhteen kannalta tarpeellisia. Luotonantajalla on oikeus pyytää tietoja Luotonsaajalta ja Luotonsaajalla velvollisuus antaa pyydetyt tiedot luottokelpoisuuden tarkistamiseksi myös Luottosopimuksen voimassaoloaikana.

 

3.3 Luotonsaaja on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Mikäli Luotonsaajan antamissa tiedoissa tai Luotonsaajan taloudellisissa tai muissa olosuhteissa tapahtuu muutoksia, joilla voi olla merkitystä Luoton takaisinmaksuun, luottosuhteeseen tai Luotonsaajan maksukykyyn, Luotonsaajan on ilmoitettava muutoksista viipymättä Luotonantajalle. Luotonantajalla on oikeus laskuttaa Luotonsaajalta virheellisten yhteystietojen selvittämisestä syntyneet kohtuulliset kulut.

 

3.4 Jo hyväksytty Luottohakemus voidaan myöhemmin perua ennen kuin Luottoa nostetaan Luotonsaajan Tilille, jos Luotonantajalla on syytä epäillä väärinkäytöstä, esimerkiksi jos rahasiirron yhteydessä havaitaan eroavaisuuksia Luotonsaajan yhteystietojen ja Luotonsaajan Tilin haltijatietojen välillä. Luotonantajalla on tällaisessa tilanteessa oikeus välittömästi siirtää kyseiseen Luottohakemukseen liittyvät tiedot toimivaltaiselle viranomaiselle.

 

4. Luotonhakijan/Luotonsaajan henkilötietojen käyttö

 

4.1 Luotonantaja voi käyttää Luottoa myöntäessään ja Luoton käyttöä valvoessaan Luotonhakijan/Luotonsaajan henkilötietoja. Henkilötiedot hankitaan Luotonhakijalta/Luotonsaajalta itseltään tai hänen edustajaltaan, viranomaisten pitämistä rekisteristä, Luotonantajan ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvienyhtiöiden rekistereistä tai muista luotettavista lähteistä. Lisäksi henkilötietoja hankitaan luottotietotoimintaa harjoittavilta yhteisöiltä, kuten Bisnode Finland Oy:n ja/tai Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä. Hankittavia tietoja ovat muun muassa luottotiedot ja muut asiakassuhteen kannalta tarpeelliset tiedot.

 

4.2 Luotonsaajan henkilöluottotietoja voidaan luovuttaa yllämainittuissa tarkoituksissa seuraaville Luotonantajan kanssa samaan konserniin kuuluville yrityksille:

 

 • --4f Sales, inc., 615 South DuPont Highway, Dover, DE 19901, county of Kent, USA;  

 • --AS “4finance”, Lielirbes iela 17A-8, Riga, LV-1046, Latvia; 

 • --SIA “4finance IT”, Lielirbes iela 17A-10, Riga, LV-1046, Latvia, ja sen EU:ssa sijaitseville sivuliikkeille; ja 

 • --kolmansille tahoille, jotka käsittelevät tietoja Luotonantajan puolesta, kuten perintätoimistoille. 

 

4.3 Luotonsaajan henkilötietoja voidaan luovuttaa vain soveltuvan henkilötietolainsäädännön mukaan. Palvelun tietyt osat käytettävissä vain Luotonsaajan luoman salasanan avulla. Luotonsaaja on velvollinen säilyttämään salasanan luottamuksellisena ja Luotonantaja ei ole vastuussa mistään väärinkäytöksistä Luotonsaajan kirjautumistietoihin liittyen.

 

4.4 Luotonsaaja ilmoittaa ymmärtävänsä, että rekisteröityessään Palveluun hän antaa suostumuksensa henkilötietojensa tarkistamiseen henkilötietolain mukaisesti. Luotonantaja tekee tarvittavat tarkistukset Luotonsaajan luottokelpoisuuden tarkistamiseksi, joiden laajuuden Luotonantaja määrittelee ja johin voi sisältyä muun muassa Luotonsaajan tulojen määrän ja perusteen tarkistaminen, Luotonsaajan menojen, velkojen ja varojen tarkistaminen, Luotonsaajan mahdollisten takausvastuiden tarkistaminen, työ- tai virkasuhteen laadun tarkistaminen sekä seikkojen, jotka voivat todennäköisesti johtaa menojen merkittävään kasvuun, tarkistaminen, edellä mainitun listan kuitenkaan rajoittamatta Luotonantajan oikeutta tarkistaa Luotonsaajan henkilötietoja. Henkilötiedot hankitaan Bisnode Finland Oy:n ja/tai Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä.

 

5. Laina-aika ja Luoton nostaminen Luotonantajan Tililtä

 

5.1 Luotto on jatkuva luotto ja laina-aika alkaa siitä päivästä, jolloin Luotto on myönnetty Luotonsaajalle. Laina-aika päättyy, kun Luotonsaaja on suorittanut Luotonantajalle kaikki Luottosopimuksen mukaiset velvoitteensa ja kun Luottosopimus ei ole enää voimassa.

 

5.2 Luottoa voidaan nostaa Luoton myöntämisen jälkeen. Luotonsaaja voi nostaa Luottoa Luotonantajan Tililtä Luotonsaajan Tilille laina-aikana ilman erillistä Luotonantajan tekemää luottopäätöstä haluamansa määrän yhdessä tai useammassa erässä myönnettyyn Luottorajaan saakka. Käytettävissä oleva Luoton määrä ja Luottoraja ilmoitetaan Palvelussa. Luoton käyttäminen vähentää ja Luotonantajan Tilille kirjautunut kohdassa 7. määritelty Luoton pääoman takaisinmaksu lisää kulloinkin Luotonsaajan käytettävissä olevaa Luoton määrää.

 

5.3 Luoton nosto Luotonsaajan Tilille tapahtuu Palvelussa ilmoitetuissa aikarajoissa.

 

6. Luotonantajan oikeus estää Luoton nostaminen

 

6.1 Luotonantaja voi sulkea Luotonsaajan käytössä olevan Palvelun ja estää Luoton nostamisen Luottosopimuksen muista ehdoista riippumatta, mikäli:

 

 • --Luoton käytön turvallisuus on vaarantunut, tai  

 • --Luotonantajalla on syytä epäillä, että Luottoa käytetään oikeudettomasti tai vilpillisesti; tai  

 • --Luotonsaaja laiminlyö Luottosopimuksen noudattamisen; tai 

 • --Ulosottomies ilmoittaa Luotonantajalle Luottoa koskevasta maksu- tai suorituskiellosta; tai 

 • --Riski siitä, että Luotonsaaja ei kykene täyttämään maksuvelvoitteitaan Luotonantajaa kohtaan, on huomattavasti kohonnut. Riskin katsotaan kohonneen huomattavasti ainakin, mutta ei rajoittuen, jos: 

  • ooLuotonsaajan tapaan käyttää Palvelua voidaan yleisesti katsoa liittyvän olennaisesti kasvanut riski, tai Luotonsaajan taloudellista tilannetta tai muuta vastaavaa tilannetta koskevien tietojen perusteella; tai 

  • ooLuotonsaaja on maksukyvytön; tai 

  • ooLuotonsaaja on hakeutunut velkajärjestelyyn tai konkurssiin; tai 

  • ooLuotonsaajalle määrätään edunvalvoja; tai 

  • ooLuotosta perittäviä maksuja ja/tai Luottokustannuksia ei ole maksettu tai Luotonsaajalla on muita maksuviivästyksiä tai rekisteröityjä maksuhäiriömerkintöjä. 

 

6.2 Luotonantaja yrittää ennen toimenpiteisiin ryhtymistä, jos se on mahdollista, ja muussa tapauksessa mahdollisimman pian tavoittaa Luotonsaajan ja tiedottaa tälle toimenpiteistä ja niiden syistä. Luotonantajalla on kuitenkin oikeus tehdä ilmoitus välittömästi Palvelun käytön estämisen ja Luoton nostamisen estämisen jälkeen, jos tämä on vahinkojen estämiseksi tai rajoittamiseksi perusteltua. Palvelun käytön estäminen ja Luoton nostamisen estäminen ei vaikuta Luottosopimuksen mukaiseen Luotonsaajan vastuuseen Luotonantajaa kohtaan.

 

6.3 Palvelu voidaan aktivoida uudelleen ja Luoton nostaminen sallia, jos Palvelun sulkemiseen ja Luoton nostamisen estämiseen ei ole enää syytä. Luotonantaja voi ilmoittaa asiasta Luotonsaajalle. Luotonsaaja saa tietoa kyseiseen tilanteeseen liittyvistä edellytyksistä ottamalla yhteyttä Luotonantajan asiakaspalveluun.

 

7. Luoton takaisinmaksu

 

7.1 Luoton takaisinmaksuerä määräytyy Luoton lyhennyksen, koron ja Luottokustannusten perusteella. Luotto maksetaan takaisin Luottokustannuksineen Luotonhakijan/Luotonsaajan määrittelemissä kuukausierissä (takaisinmaksuerä) viimeistään kunkin takaisinmaksuerän eräpäivänä. Takaisinmaksuerä sisältää koron maksamattomalle pääomalle, Luottokustannukset ja pääoman lyhennyksen sekä mahdollisen viivästyskoron ja viivästymisestä aiheutuvat muut maksut. Pienin takaisinmaksuerä on tässä esitetyistä vaihtoehdoista se, joka on määrältään suurempi: viisi (5) prosenttia avoimesta pääomasta lisättynä Luoton korolla ja Luottokustannuksilla sekä mahdollisella viivästyskorolla ja viivästymisestä aiheutuneilla maksuilla tai vähintään 20,00 euroa. Luoton maksun eräpäivät ja takaisinmaksuerien suuruus ilmoitetaan Luotonsaajalle lähetettävällä laskulla.

 

7.2 Luotonsaaja saa Luotonantajalle ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen laskun Luoton takaisinmaksueristä, jolla Luotto Luottokustannuksineen maksetaan takaisin. Ensimmäinen lasku lähetetään kuudentoista (16) päivän kuluttua Luoton ensimmäisestä nostopäivästä lukien ja tämän jälkeen kuukausittain. Luottoa maksettaessa on aina käytettävä kussakin laskussa ilmoitettua viitenumeroa. Lasku on maksettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä yhtenä tilisiirtona. Mikäli Luotonsaaja ei ole saanut laskua ennen eräpäivää, on Luotonsaaja edelleen maksuvelvollinen ja velvoitettu olemaan viipymättä yhteydessä Luotonantajan asiakaspalveluun laskutietojen saamiseksi. Luotonsaajan tekemä liikasuoritus kohdennetaan Luoton avoimelle pääomalle ja mikäli sellaista ei ole, Luotonantaja veloittaa liikasuorituksista tehtävistä palautuksista 10 euroa. 10 euron suuruisia tai sitä pienempiä liikasuorituksia ei palauteta.

 

7.3 Luotosaajan suorittama takaisinmaksuerä kohdistetaan ensin mahdolliseen viivästyskorkoon, Luoton korolle ja Luottokustannuksille, Luoton avoimelle pääomalle ja tämän jälkeen mahdollisille perintäkuluille ja niiden koroille.

 

7.4 Jos eräpäivä ei ole pankkipäivä, Luoton ja siitä perittävien korkojen sekä Luottokustannusten maksupäivä siirtyy seuraavaan pankkipäivään. Kun maksupäivä siirtyy, Luotonantajalla on oikeus periä kulloinkin voimassaolevan koronmääräytymisjakson mukainen luottokorko eräpäivästä siirtyneeseen maksupäivään saakka koko luoton eräpäivänä jäljellä olevalle määrälle.

 

7.5 Luoton maksu on pätevä ainoastaan tilisiirtona. Luoton määrää pienentävät ainoastaan Luotonantajalle suoritetut maksut.

 

7.6 Mikäli Luotonsaaja ilmoittaa Luotonantajalle tältä saamansa laskun olevan aiheeton ja epäilee joutuneensa rikoksen kohteeksi, sitoutuu Luotonsaaja myötävaikuttamaan asian selvittämiseen yhdessä Luotonantajan kanssa muun muassa toimittamalla asiasta tekemänsä rikosilmoituksen ja/tai tutkintapyynnön Luotonantajalle.

 

7.7 Mikäli Luotonsaajan tekemä Luoton maksu peruutetaan tai poistetaan myöhemmin Luotonsaajan toimesta, Luotonsaajan maksuvelvollisuus Luotonantajaa kohtaan säilyy Luottosopimuksen mukaisena. Luotonantajalla on oikeus vaatia Luoton korkoa ja Luottokustannuksia sekä Luoton pääomaa maksettavaksi siten kuin Luoton maksua ei olisi tehty lainkaan.

 

8. Eräpäivän siirtäminen

 

Luotonsaaja ja Luotonantaja voivat sopia takaisinmaksuerän eräpäivän siirtämisestä myöhempään ajankohtaan. Tällaisesta eräpäivän siirtämisestä voidaan sopia ennen kyseisen takaisinmaksuerän eräpäivää. Eräpäivän siirto tehdään Luotonantajan määrämällä tavalla. Luotonsaajan on maksettava eräpäivän siirtämisestä eräpäivänsiirtomaksu Luotonantajalle tämän kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

 

9. Luoton korko ja Luottokustannukset

 

9.1 Luoton korko ja muut Luottokustannukset on määritelty Luottosopimuksessa sekä Hinnastossa. Korkoa lasketaan Luoton nostopäivästä eräpäivään. Korko lasketaan päivittäin todellisten korkopäivien mukaan koko Luoton avoinna olevalle pääomalle vuotuisena korkona. Vuodessa katsotaan olevan 365 päivää.


9.2 Luoton Todellinen vuosikorko on ilmoitettu Luottosopimuksessa. Todellinen vuosikorko sisältää Luoton koron ja Luottokustannukset
mukaan lukien Luottoon liittyvien lisäpalveluiden kustannukset, jos lisäpalvelua koskevan sopimuksen tekeminen on edellytyksenä Luoton saamiseksi markkinoiduin ehdoin. Todelliseen vuosikorkoon ei sisälly mahdollisista Luottoon tehtävistä muutoksista aiheutuvat kustannukset.

 

10. Viivästyskorko

 

Jos Luoton takakisinmaksuerää ei makseta Luotonantajalle viimeistään eräpäivänä, Luotonsaaja on velvollinen maksamaan viivästyneelle määrälle päivittäin laskettavaa vuotuista viivästyskorkoa eräpäivästä siihen päivään, jona Luotonsaaja maksaa Luoton takaisinmaksuerän. Mikäli Luotonantajan perimä korko on korkolain mukaista viivästyskorkoa suurempi, on Luotonantajalla oikeus periä viivästyskorkona tätä korkoa 180 vuorokauden ajan siitä, kun Luotto on kokonaisuudessaan erääntynyt, kuitenkin enintään Luottoa koskevan tuomioistuimen tuomion antamiseen saakka, jonka jälkeen peritään korkolain mukaista viivästyskorkoa.

 

11. Varoitus maksulaiminlyönnin seuraamuksista

 

Jos Luotonsaaja laiminlyö Luottosopimuksen mukaisen maksun suorittamisen osittain tai kokonaan, Luotonantajalla on oikeus Luottosopimuksen ehtojen mukaisesti muun muassa periä viivästyskorkoa, eräännyttää Luotto heti takaisinmaksettavaksi, ryhtyä perimistoimenpiteisiin ja ilmoittaa Luottosopimuksesta johtuvien maksuvelvoitteiden laiminlyönti luottotietorekisteriin. Luoton perinnästä aiheutuu kustannuksia, joista vastaa Luotonsaaja.

 

12. Maksun laiminlyönnin rekisteröiminen luottotietorekisteriin

 

Luotonantajalla on oikeus ilmoittaa ja rekisterinpitäjällä oikeus tallettaa Luoton maksun laiminlyönti Suomen Asiakastieto Oy:n ja/tai Bisnode Finland Oy:n tai vastaavan palveluntarjoajan ylläpitämään luottotietorekisteriin, mikäli Luotonsaajan maksettavaksi erääntynyt maksu on viivästynyt yli kuusikymmentä (60) päivää maksukehotuksessa mainitusta alkuperäisestä eräpäivästä ja samalla on kulunut vähintään kaksikymmentäyksi (21) päivää siitä, kun Luotonsaajalle on lähetetty maksukehotus, jossa on muistutettu mahdollisuudesta rekisteröidä maksuhäiriö luottotietorekisteriin.

 

13. Luoton erityiset erääntymisperusteet

 

13.1 Maksun laiminlyönti

 

13.1.1 Mikäli Luotonantajan saatava Luotonsaajalta on viivästynyt vähintään yhden (1) kuukauden ja on edelleen suorittamatta, Luotonantajalla on oikeus eräännyttää koko jäljellä oleva Luotto korkoineen ja muine maksuineen Luotonsaajan maksettavaksi neljän (4) viikon tai, jos Luotonsaajalle on aiemmin huomautettu Luoton takaisinmaksun viivästyksestä, kahden (2) viikon kuluttua siitä, kun erääntymisilmoitus on lähetetty Luotonsaajalle, jos viivästynyt määrä on tällöin vielä maksamatta.

 

13.1.2 Luottoa ei kuitenkaan eräännytetä jos maksun viivästyminen johtuu Luotonsaajan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen verrattavasta Luotonsaajasta riippumattomasta seikasta, paitsi milloin tämä viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen olisi Luotonantajalle ilmeisen kohtuutonta. Luotonsaajan on ilmoitettava suoritusesteestä Luotonantajalle viivytyksettä.

 

13.2. Muu kuin maksuviivästys

 

13.2.1 Mikäli Luotonsaaja on antanut Luotonantajalle virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja, jotka ovat voineet vaikuttaa Luoton myöntämiseen tai sen ehtoihin taikka Luotonsaaja on syyllistynyt muuhun olennaiseen sopimusrikkomukseen, Luotonantajalla on oikeus eräännyttää koko jäljellä oleva Luotto korkoineen ja muine maksuineen Luotonsaajan maksettavaksi neljän (4) viikon tai, jos sopimusrikkomuksesta on aiemmin huomautettu Luotonsaajalle, kahden (2) viikon kuluttua siitä, kun erääntymisilmoitus on lähetetty Luotonsaajalle, mikäli sopimuksenvastaista menettelyä ei ole siihen mennessä korjattu.

 

13.2.2 Luotto erääntyy Luotonantajan vaatimuksesta heti maksettavaksi, jos Luotonsaaja kuolee tai asetetaan konkurssiin taikka tuomioistuin on päättänyt velkajärjestelyn aloittamisesta.

 

13.3 Mikäli Luotonantaja ei, huolimatta jonkun kohdassa 13.1 tai 13.2 eräännyttämisperusteen olemassaolosta, vetoa eräännyttämisperusteeseen välittömästi sen havaittuaan, ei Luotonantaja luovu eräännyttämisperusteesta Luotonsaajaan nähden, mikäli peruste eräännyttämiseen säilyy.

 

14. Luotonsaajan oikeus maksaa Luotto ennenaikaisesti takaisin

 

14.1 Luotonsaajalla on oikeus maksaa Luotonantajalle ilman ennenaikaisesta takaisinmaksusta aiheutuvia kuluja Luotto tai sen osa ennen luoton tai sen erän erääntymistä Luotonsaajalle lähetetyssä laskussa olevin tiedoin. Takaisinmaksettava määrä ei saa ylittää käytössä olevan Luoton määrää. Luotonantaja päättää maksun kohdentamisesta. Luottosopimuksen mukaisen takaisinmaksuerän ylittävä osa lyhentää Luotonsaajan velkapääomaa, eikä se vapauta tulevien takaisinmaksuerien suorittamisesta. Luotonsaajan on pyydettävä maksutiedot Luoton ennenaikaiseen takaisinmaksuun Luotonantajan asiakaspalvelusta.

 

14.2 Jos Luotonsaaja maksaa Luoton kokonaan tai osittain ennenaikaisesti takaisin, vähennetään jäljellä olevasta Luotonantajan saatavasta se osa Luottokustannuksista, joka kohdistuu ennen eräpäivää käyttämättä jäävään luottoaikaan. Luotonantaja saa kuitenkin periä kokonaisuudessaan Luottosopimuksessa yksilöidyt, Luoton perustamiseen liittyvistä toimista aiheutuneet todelliset kustannukset.

 

15. Peruuttamisoikeus

 

15.1 Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa tekemänsä Luottosopimus neljäntoista (14) vuorokauden kuluttua Luottosopimuksen syntymisestä tai siitä myöhäisemmästä ajankohdasta jolloin Luotonsaaja sai kaikki kuluttajansuojalain mukaiset ennakkotiedot. Peruuttamisilmoitus on tehtävä kirjallisesti tai muutoin todisteellisesti ja siinä tulee olla vähintään seuraavat tiedot:

 

- Luotonsaajan nimi ja henkilötunnus

- Luotonsaajan osoite

- Ilmoitus peruuttamisesta

- Paikka ja päiväys

- Luotonsaajan allekirjoitus

 

Peruuttamisilmoitukset tulee toimittaa Luotonantajan viralliseen postiosoitteeseen.

 

15.2 Peruuttamistilanteissa Luotonsaajan on palautettava 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen tekemisestä nostamansa Luotto Luotonantajalle sillä uhalla, että peruuttaminen muutoin raukeaa. Luotonsaaja on lisäksi velvollinen maksamaan Luotonantajalle korvauksena Luottosopimuksessa määritellyn koron ajalta, jonka Luotto on ollut Luotonsaajan käytössä.

 

15.3 Peruuttamisoikeus ei koske tapauksia, jossa Luotonsaajan asiointi liittyy jo olemassa olevaan Luottosopimukseen.

 

16. Luottosopimuksen siirtäminen

 

Luotonantajalla on oikeus siirtää Luottosopimus tai Luotonsaajalle myönnettyyn Luottoon perustuva saatava kolmannelle osapuolelle kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen tai pantata saatavansa milloin tahansa ilman Luotonsaajan suostumusta. Luotonsaajalla ole oikeutta siirtää Luottosopimusta eikä siihen perustuvia oikeuksia ja velvollisuuksia kolmannelle osapuolelle.

17. Luotonantajan ja Luotonsaajan välinen viestintä

17.1 Luotonantajalla on oikeus lähettää markkinointitarkoituksessa teksti- ja sähköpostiviestejä sekä muita sähköisiä viestejä Luotonsaajalle, mikäli Luotonsaaja on antanut siihen suostumuksensa. Luotonsaaja antaa edellä mainitun suostumuksensa riippumatta siitä, hyväksyykö Luotonantaja Luottohakemuksen.

17.2 Luotonsaaja hyväksyy, että Luotonantaja ottaa Luotonsaajaan yhteyttä puhelimitse, kirjeitse, tekstiviestitse, sähköpostitse tai muulla sähköisellä viestintämuodolla. Tämä koskee myös perintää.

17.3 Luotonantajan Luotonsaajalle lähettämän kirjallisen tai sähköisen ilmoituksen katsotaan saapuneen vastaanottajalle viimeistään seitsemäntenä (7) päivänä lähettämisen jälkeen, jos se on lähetetty kirjallisesti tai pysyvällä tavalla Luotonsaajalle osoitteeseen, joka on ilmoitettu Luotonantajalle tai maistraattiin.

18. Luottosopimuksen kesto ja irtisanominen

 

Luottosopimus tulee voimaan välittömästi, kun Luotonantaja on myöntänyt Luoton Luotonsaajalle. Luottosopimus on voimassa siihen asti, kun Luotonsaaja on täyttänyt kaikki tämän Luottosopimuksen mukaiset velvoitteet ja kun Luottosopimuksen voimassaolo on päättynyt. Luotonsaaja voi kirjallisesti irtisanoa Luottosopimuksen päättymään yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla ja Luotonantaja kahden (2) kuukauden irtisanomisajalla. Luottosopimuksen irtisanominen ei vapauta Luotonsaajaa maksuvelvoitteista Luotonantajaa kohtaan.

  

19. Oikeus muutoksiin

 

19.1 Luotonantajalla on oikeus muuttaa Luottosopimuksen ehtoja. Luotonantaja ilmoittaa ehtojen muutoksesta Luotonsaajalle sähköpostitse, kirjeitse tai muutoin pysyvällä tavalla. Muutos tulee voimaan Luotonantajan ilmoittamana ajankohtana, kuitenkin aikaisintaan kahden (2) kuukauden kuluttua muutoksen ilmoittamisesta. Sopimus jatkuu muutetun sisältöisenä, jollei Luotonsaaja ilmoita kirjallisesti Luotonantajalle, ettei hän hyväksy muutosta. Mikäli Luotonsaaja ei hyväksy Luottosopimuksen ehtojen muutosta, on hänellä ja Luotonantajalla oikeus irtisanoa Luottosopimus päättymään Luottosopimuksen ehtojen kohdan 18 mukaisesti. Luotonantaja ei peri kuluja irtisanomisesta.

 

19.2 Luotonantajalla on oikeus muuttaa Luottosopimuksen ehtoja ilmoittamalla muutoksista Luotonsaajalle kirjallisesti etukäteen silloin, kun muutos ei lisää Luotonsaajan velvollisuuksia eikä vähennä hänen oikeuksiaan tai johtuu lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä. Luotonsaajan katsotaan hyväksyneen Luotonantajan ehdottamat sopimusehtojen muutokset, jollei Luotonsaaja muutosten ehdotettuun voimaantulopäivään mennessä kirjallisesti ilmoita Luotonantajalle vastustavansa niitä. Luotonsaajalle ilmoitetaan kohdassa 19.2 määritellyistä muutoksesta vähintään yhtä (1) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.

 

19.3 Luotonantajalla on yksipuolinen oikeus muuttaa hinnastoaan siltä osin kun kyse on Luotonantajalle tulevista kertaluonteisista maksuista, jotka eivät perustu Luottosopimukseen. Kyse on esimerkiksi, mutta ei rajoittuen, eräpäivän tai maksuohjelman muuttamisesta aiheutuvista palkkioista.

 

20. Muut ehdot

 

20.1 Luotonantaja ei vastaa siitä, että Luotonsaaja ei voi nostaa tai käyttää Luottoa Luotonsaajan Tilin käyttöoikeuden, katteen, maksuvälineen puuttumisen tai niihin verrattavan, Luotonsaajasta riippuvan tai riippumattoman syyn vuoksi.

 

20.2 Luottosopimukseen perustuva Luotto siirretään Luotonsaajan Tilille yksinomaan Luotonsaajan ilmoittaman pankkitilinumeron perusteella ja maksujenvälitystä koskevan sääntelyn mukaisesti. Luotonsaaja vastaa siitä, että Luotonsaajan henkilökohtainen taloudellinen tilanne sallii tämän Luottosopimuksen ehtojen noudattamisen.

 

20.3 Luotonantaja ei vastaa edellä mainittujen lisäksi myöskään:

 

 • --Palvelussa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden tai virheiden takia aiheutuvasta välittömästä, välillisestä tai epäsuorasta vahingosta;  

 • --Mistään viestiliikenteen häiriöistä, viestien viivästymisistä, katoamisista, virheellisistä viesteistä tms. riippumatta niiden johtumissyystä eikä korvaa häiriöiden aiheuttamia välittömiä, välillisiä tai epäsuoria vahinkoja; 

 • --Palveluun liittyvien muiden palveluntarjoajien virheistä tai häiriöistä; eikä 

 • --Vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä ja vaikeuttaa Palvelun toimintaa tai sen osaa. 

 

21. Tietosuoja

 

Luotonhakijan ja Luotonsaajan tiedot tallenetaan Luotonantajan asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon. Luotonantajalla ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käsitellä rekisterissä olevia tietoja henkilötietolain mukaisesti perusteltuja käyttötarkoituksia, esimerkiksi suoramarkkinointia ja tilastointia varten, mikäli Luotonhakija ja/tai Luotonsaaja ei nimenomaisesti kiellä tietojensa käyttöä edellä mainittuun tarkoitukseen.

 

22. Erimielisyydet ja oikeuspaikka

 

Mikäli tästä Luottosopimuksesta aiheutuneita erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, ratkaistaan riita-asiat Luotonsaajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Jollei Luotonsaajalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Luotonantajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Luotonsaajalla on mahdollisuus myös saattaa asia käsiteltäväksi kuluttajariitalautakuntaan.

 

Yhteystiedot:
Kuluttajariitalautakunta
PL 306

00531 Helsinki

Puh. 029 566 5200

www.kuluttajariita.fi

 

23. Sovellettava laki

 

Luottosopimuksen sovelletaan Suomen lakia. Luoton ennakkotiedot on annettu Suomen lain mukaisesti. Ennakkotiedoissa ja Luotonantajan ja Luotonsaajan luottosuhteessa käytetään suomen kieltä.

 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
PL 150, 13101 Hämeenlinna
Puhelin 0295 016 000 (vaihde).

 

Luotonantajan yhteystiedot:

 

4finance Oy

 

Mikonkatu 15 A, 00100 Helsinki

Puhelin 0600 418 751 (0.76,-/min + mpm/pvm)

Sähköposti asiakaspalvelu@fleksiluotto.fi

 

Nämä ehdot ovat voimassa 9.11.2015 alkaen.